1. Informació general

La titularitat d'aquest lloc web, www.mainadanatural.com, (des d'ara lloc web) l'ostenta: Oscar Pina Sales, proveït de NIF 37377267J (en endavant El titular) i dades del qual són: C / Oviedo, 70 de Sant Feliu de Guíxols, província de Girona. Aquest document (així com tot altres documents que aquí es mencionen) regula les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquest lloc web i la compra o adquisició de productes i / o serveis en el mateix (en endavant, Condicions). A efectes d'aquestes Condicions s'entén que l'activitat que El titular desenvolupa a través del lloc web comprèn la venda de productes artesans. A més de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegar i / o utilitzar aquesta pàgina web, l'Usuari ha d'haver llegit l'Avís Legal i les Condicions Generals d'Ús, incloent-hi, la política de cookies i la política de privacitat. En utilitzar aquest lloc web o en fer i / o sol·licitar l'adquisició d'un producte i / o servei a través del mateix l'Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l'anteriorment esmentat, pel que si no està d'acord amb tot això, no ha d'usar aquest Lloc Web. Així mateix, s'informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L'Usuari és responsable de consultar-cada vegada que accedeixi, navegui i / o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què se sol·liciti l'adquisició de productes i / o serveis. Per a totes les preguntes que l'Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

2. L'usuari

L'accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d'usuari (en endavant referit, indistintament, individualment com Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la que s'accepten, des que s'inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas. L'Usuari assumeix la seva responsabilitat d'un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
- Fer ús d'aquest lloc web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
- No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria a les autoritats pertinents.
- Facilitar dades de contacte veraces i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades (veure Avís Legal i condicions generals d'ús). L'usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d'aquest Lloc Web. L'Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb El titular el contracte de compravenda dels productes i / o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què les presents Condicions estiguin disponibles en aquest lloc web
.

3. Procés de compra o adquisició

Els Usuaris poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i / o adquisició en línia de El titular, durant el qual diversos productes i / o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistella o espai final de compra i, finalment ser abonats amb el mitjà de pagament que seleccioni . Així mateix, l'Usuari haurà d'omplir i / o comprovar la informació que en cada pas se li prega, però, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra. Seguidament, l'Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que El titular ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i / o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si és el cas, se li informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada. Un cop el procediment de compra ha conclòs, l'Usuari consent que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l'Usuari a través del correu electrònic. L'Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen al producte i / o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d'aquest en la seva pàgina del lloc web, indicant, de manera enunciativa, però no exhaustiu, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, mode en el qual es duran a terme i / o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas. Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats del titular amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això apliquen, i particularment atenent a la LOPD i als drets que assisteixen als Usuaris d'acord amb la política de privacitat d'aquest lloc web (Avís Legal i condicions generals d'ús).

4. Disponibilitat

Totes les comandes de compra rebuts per El titular mitjançant el Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i / o al fet que cap circumstància o causa de força major afecti el subministrament dels mateixos i / oa la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, El titular es compromet a contactar a l'Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d'import. Això també és aplicable en els casos en què la prestació d'un servei esdevingués irrealitzable.

5. Preus i pagament

Els preus exhibits en el Lloc Web són els finals, en euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'assenyali i apliqui qüestió diferent. Les despeses d'enviament es troben inclosos en els preus finals dels productes tal com es mostren al Lloc Web. Així, El titular realitza els serveis de lliurament i / o enviament a través del servico de Correus. En cap cas el lloc web afegirà costos addicionals al preu d'un producte o d'un servei de forma automàtica, sinó només aquells que l'Usuari hagi seleccionat i triat voluntària i lliurement. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l'Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda. Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit, i pagaments a la plataforma PayPal. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si l'entitat no autoritzés el pagament, El titular no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l'Usuari . Una vegada que El titular rebi l'ordre de compra per part de l'Usuari a través del Lloc Web, es farà una pre-autorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s'enviï a l'Usuari la confirmació d'enviament i / o confirmació del servei que es presta en forma i, si s'escau, lloc establert. En tot cas, en fer clic a la corresponent casella de pagament, l'Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu o que, si s'escau, és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta abonament.

6. Entrega

En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s'efectuaran en l'àmbit del següent territori: Espanya (Península i Balears), resta d'Europa o lloc que sigui procedent. Exceptuant aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si s'escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurat en el termini assenyalat en el Lloc Web segons el mètode d'enviament seleccionat per l'Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar de la data de la confirmació de la comanda. Si per algun motiu, que li fos imputable, El titular no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l'Usuari per informar d'aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables. Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l'Usuari, la comanda podria ser retornat al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou. Si l'Usuari no estarà en el lloc de lliurament a la franja horària convinguda, s'ha de posar en contacte amb El titular per convenir el lliurament altre dia. En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurat per causa no imputable a El titular, El titular s'entendrà que l'Usuari desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l'Usuari li seran retornats, llevat de les despeses addicionals resultants de l'elecció pròpia de l'Usuari d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el lloc web , sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en què es considera resolt el contracte. No obstant això, l'Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit. Als efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en què l'Usuari o un tercer indicat per l'Usuari adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda. Els riscos que dels productes es puguin derivar seran a càrrec de l'Usuari a partir del moment del seu lliurament. L'Usuari adquireix la propietat dels productes quan el titular rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l'import objecte de pagament per El titular. De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i / o prestació s'entendran localitzats en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

7. Garanties i devolucions

En els casos en què l'Usuari adquirís productes en o través del lloc web del titular, l'assisteixen una sèrie de drets, tal com s'enumeren i descriuen en la legislació vigent, sobre garanties i devolucions.

8. Exoneració de responsabilitat

Excepte disposició legal en sentit contrari, El titular no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:
- Qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva.
- Pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes).
- Tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.
Igualment, el titular també limita la seva responsabilitat pel que fa als següents casos:
- El titular aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al lloc web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s'utilitzi o altres d'aquesta índole.
- El titular actuarà amb la màxima diligència a l'efecte de posar a disposició de l'empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d'un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
- Errors tècnics que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet. Manca de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. El titular posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, no obstant això s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
- El titular no es farà responsable del mal ús i / o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l'Usuari. Alhora, mainada natural tampoc es farà responsable d'una devolució errònia realitzada per l'Usuari. És responsabilitat de l'Usuari tornar el producte correcte.
- En general, El titular no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major , i aquesta podrà incloure, de manera enunciativa però no exhaustiu:
o Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
o Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
o Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
o Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
o Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
o Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.
D'aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i El titular disposarà d'una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. El titular posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions tot i la causa de força major.

9. Comunicacions per escrit i notificacions

Mitjançant l'ús d'aquest lloc web, l'Usuari accepta que la major part de les omunicaciones amb El titular siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web). A efectes contractuals, l'Usuari consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que El titular enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l'Usuari. L'usuari pot enviar notificacions i / o comunicar-se amb mainada natural a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s'escau, a través dels espais de contacte del lloc web. Igualment, llevat que s'estipuli el contrari, el titular pot contactar i / o notificar a l'Usuari en el seu correu electrònic oa l'adreça postal facilitada.

10. Renúncia

Cap renúncia del titular a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per El titular del compliment estricte per l'Usuari d'alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions, ni exonera l'Usuari del compliment de les seves obligacions. Cap renúncia del titular a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte té efecte, llevat que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l'Usuari per escrit.

11. Legislació aplicable i jurisdicció

L'accés, navegació i / o ús d'aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l'accés, navegació i / o ús del lloc web, o amb la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre El titular i l'Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Producte afegit a la llista de desitjos

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la seva experiència de navegació.

Al continuar navegant, entenem que accepta el seu ús.